https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда

Наименование на услугата

Срок за изпълнение /работни дни/

такса

1.Издаване на скица за недвижим имот

7 дни

20.00 лв.

2.Издаване на скица за недвижим имот със заверка ос и заверка за идентичност на поземлен имот

7 дни

35.00 лв.

3.Презаверяване на скица / от издаването на която са изтекли  6 месеца/

7 дни

10.00 лв.

4.

Издаване на комбинирана скица

– Комбинирана – действаща регулация и кадастрална карта

– Комбинирана скица от действащ и недействащи планове

7 дни

50.00 лв.

70.00 лв.

5.Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/виза/

1 месец

50.00 лв.

6.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

7 дни

30.00 лв.

7.

Копие на документация от техническия архив в размер А4 или А3- незаверено копие /НК/

– Заверено копие /ЗК/

7 дни

 

НК А4-3.00 лв/лист

ЗК А4 – 5.00 лв/лист

НК А3 – 6.00 лв/лист

ЗК А3 – 10.00 лв/лист

 

8.Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи

7 дни

100.00 лв.

9.

Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях:

1. за масивна сграда

2. за сгради:

I категория

II категория

III категория

IV категория

V категория

VI категория

3. за инженерната инфраструктура

– до 20 м.

– от 20 м до 100 м

– от 100 м до 500 м

– от 500 м до 1000 м

– над 1000 м

4. на базови станции и мобилни оператори

7 ди

 

 

50.00 лв.

600.00 лв.

400.00 лв.

300.00 лв.

200.00 лв.

150.00 лв

80.00 лв.

 

 

50.00 лв.

100.00 лв.

300.00 лв.

400.00 лв.

500.00 лв.

1000.00 лв.

10.Презаверяване на разрешение за строеж

14 дни

50 % от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

11.

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

I категория

II категория

III категория

IV категория

V категория

VI категория

14 дни при изготвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

 

200.00 лв.

150.00 лв.

100.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

12.Заповед за смяна на титуляр в разрешение за строеж

 7 дни

50.00 лв.

13.Актове за узаконяване           7 дни

Троен размер от таксите за издаване на строителни книжа

14.Издаване на становище за държавна приемателна комисия 7 дни

100.00 лв./бр.

15.А. Съгласуване и одобряване на инвестиционни обекти

14 дни при изготвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по – малко от 80.00 лв. и не повече от 6000.00 лв/ПС се изчислява на 500 лв./кв. м. площ/
 Б. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура и благоустройство

14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по – малко от 80.00 лв. и не повече от 6000.00 лв/за стойността се изисква декларация от възложителя/

 В. Съгласуване и одобряване на изменения и преустройства на сградни инсталации /за всяка част/

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

1.40 лв/л.м.

 Г. Съгласуване и одобряване на трасета за улични проводи

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.50 лв./л.м.

 Д. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за преустройство

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

60% от б. А

16.Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

Отделно такси 30 % увеличение спрямо дължимата

17.Одобряване на екзекутивни документи

7 дни

30 % от стойността на одобряването на проекта

18.Издаване на удостоверение за търпимост

1 месец

 150.00 лв.

19.Удостоверение за реално обособени части на сгради

7 дни

50.00 лв.

20.Удостоверение за отстояние на търговски обекти от здравно, детско и учебно заведение

7 дни

80.00 лв.

21.Заверка на технически паспорти

7 дни

20.00 лв.

22.

Удостоверение за ползване на строежите по предназначение

А/ Строежи четвърта категория

Б/ Строежи пета категория

7 дни

200.00 лв.

150.00 лв.

23.Заверка за идентичност на поземлен имот върху скица

 7 дни

10.00 лв.

24.

Процедура по одобряване на ПУП

– до 3 парцела

– над 3 парцела

– за имот извън регулация

>Парцеларен план

– до 500 м

– от 500 м до 1000 м

– над 1000 м

 1 месец / съобщаване на заинтересованите страни/

1 месец /приемане на ЕСУТ/

14 дни /издаване на заповед за одобряване/

 

150.00 лв.

200.00 лв.

200.00 лв.

200.00 лв.

300.00 лв.

400.00 лв.

25.

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти:

А/ Проекти за жилищна сграда до 3 етажа

Б/Проекти за жилищна сграда над 3 етажа

В/ Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение

Г/ Проекти за преустройства

1 месец

0.70лв/кв.м. РЗП

0.80лв./кв.м. РЗП

1.20лв./кв.м. РЗП

60% от б. А, Б, В

26.Становища по искания за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди 7 дни

20.00 лв./дка

27.Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и  зелени площи след прокопаване 7 дни

30.00 лв./м.

28.Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационните планове 7 дни

15.00 лв./ден

29.Справка за предвиждане на ТУП, ОУП или ПРЗ 7 дни

80.00 лв.

30.Списък на координати на осови точки 7 дни

2.00 лв. на точка

31.Извадка от трасировъчен карнет 7 дни

15.00 лв.

32.Участие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 7 дни

50.00 лв.

33.Проверка на установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването 3 дни

50.00 лв.

34.

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по ЕСУТ

– Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях.

– Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях.

– Физическа инфраструктура за разпологане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанинизирани територии с ниско застрояване.

– Недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“.

– Строежи от допълващо застрояване.

– Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна преднацначението на строежите от пета категория.

 

 

 

 

 

1 месец

 

900.00 лв.

 

900.00 лв.

900.00 лв.

 

900.00 лв.

500.00 лв.

900.00 лв.

35.Съгласуване на проекти по организация на движението /когато е самостоятелна част/. 14 дни при изготвен комплексен доклад

100.00 лв.

36.Допускане изготвяне на ПУП.. 1 месец

50.00 лв.

37.Одобряване на проекти по ПБЗ при заверка на протокол за откриване на строителна линия и площадка.. 7 дни

50.00 лв.

38.Одобряване на проекти по ПУСО при заверка на протокол за откриване на строителна линия и площадка7 дни

100.00 лв.

39.Издаване на схема за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи 1 месец

80.00 лв.

40.Разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива 7 дни

70.00 лв.

41.Издаване на констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строеж 7 дни

50.00 лв.

42.Издаване на удостоверение по чл. 147а от ЗУТ7 дни

150.00 лв.

43.Издаване на маршрутен пропуск за транспортно – производствени нужди за срок от един месец 7 дни

20.00 лв

44.Издаване на удостоверение за заверен строеж7 дни

150.00 лв.

45.Издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР7 дни

30.00 лв

Заявления

Инж. Тонка Стоева

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

 от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Деян Йотов

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър „Право“”;

Квалифицирал в областта на данъчната и финансова сфера, счетоводството и контрола; управление на проекти (Project cycle management).

Професионален опит:

Над 10 години професионален опит в областта на стратегическото планиране, програми и планове за управление; планирането, проектирането и управлението на проекти и програми.

Член на PMI: Project Management Institute (ID 4592701)

През последните 5 години квалифицира в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, прилагане на мерки за енергийна ефективност.

От 2014 г до 2023 г заема длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“ в Община Малко Търново. 

 

Илиян Янчев

Кмет на община Малко Търново

Адрес: Стая № 9 ул. „Малкотърновска комуна“ № 3

Телефон:  +359 5952/30-21

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемни дни: Вторник  14.00- 16 ч.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен годишен отчет пред Общинския съвет и населението на общината.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно