https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

СУ "Васил Левски"

Малкотърновското училище има около 175 год. история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито приз 1835 година. През 1861-62 год.отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр.Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от М.Търновска, Царевска и Бургаска околии. СУ „Васил Левски“ и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. 

Педагогическия колектив се състои от 23 члена. 1 директор и 22 учители и възпитатели. По образование 22 с висше и 1 с полувисше. 7 са с ІІ клас квалификация 1 с I кл. квалификация. Повечето учители са местни и битово са устроени. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка. Засилените миграционни процеси в общината през последните години доведоха до рязко намаляване на броя на учениците и влошаване на качествения им състав. Със Заповед №547 от 04.09.2008г. на МС на Р България под №43 М.Търновската гимназия е определена за защитено училище.  Защитени училища сме затова, че сме единствено в района на общината и най-близкото до нас училище е на 70-80 км.

Допълнително финансиране, могат да съществуват паралелки под средния минимум и др. В момента в СУ се учат 220 ученика от 1-12 клас. Една част от тях са от ромски произход. Около 60% от учениците І-ІV клас, 50% от V-VІІІ клас и 38% ІХ-ХІІ клас, а една част от тях са ученици, чиито родители работят на горски обекти. От района на с.Граматиково и с.Звездец има 70 пътуващи ученици, за които са осигурени нови училищни автобуси и няма проблеми с извозването им до М.Търново и обратно. Обучението в училището е на една смяна само сутрин. Сформирани са 5 полуинтернатни групи. 4 в начален курс и 1 в среден курс V-VІІІ клас. В полуинтернатните групи са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от М.Търново. От учебната 2006/2007 год. в СУ „В.Левски“е разкрита професионална паралелка по специалността „Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“, в която се обучават ученици от Бургаския регион. 

Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени. Съгласно решение на Общината, учениците получават поевтиняване на храната за закуска и обяд и за около 1 лев могат да се нахранят в ученическия стол. За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС207 осигуряваме ученически стипендии. Медицинското обслужване на училището се осигурява от училищен фелдшер и личния лекар на учениците, а зъболекарски прегледи и лечение се извършват от личния зъболекар, чийто кабинет се намира на около 200 м от училищната сграда. Независимо от състава на учениците полагаме усилия да даваме качествено образование и да организираме учебния процес съгласно изискванията на ДОИ и Закона за степента на образованието. 

Учениците участват в различни форми на извънкласни дейности. Изградени са СИП-ове по изобразително изкуство, екология, мажоретен състав. Училището работи съвместно с Читалището, различни неправителствени организации, ПП „Странджа“, музеен комплекс. Училището участва в разработването на Европейски проекти по програмите „Сократ“ подпрограма Коменски, проекта „Богатствата на родния край“. Проекта реализирахме 2005-2008 год. заедно с училища от Полша, Литва и Германия. Учениците се превърнаха в изследователи на културното богатство, традициите на родния край, запознаха се е културното богатство от районите на училищата от Полша, Литва и Германия. Издадоха много материали, проведоха срещи в М.Търново, Литва и Германия. Изработиха общ уебсайт за работата си през 3-те години. Създадоха и подържат контакти с учениците от тези страни. Училището участва и в проект по програмата „Училището, територия на ученика“ и спечели проект за изграждане на детски музикален ансамбъл. Участвахме и в проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на тема „Приятел на земята“ за около 60 хил. лева. По проект за „Енергийна ефективност“ беше подменена цялата инсталация на парното и изградено ново, паралелно на твърдо гориво. -топлоизолация на училищната сграда. -подмяна на черните дъски с бели. -обзавеждане на два кабинета с нови маси и столове. 

Инж. Тонка Стоева

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

 от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Деян Йотов

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър „Право“”;

Квалифицирал в областта на данъчната и финансова сфера, счетоводството и контрола; управление на проекти (Project cycle management).

Професионален опит:

Над 10 години професионален опит в областта на стратегическото планиране, програми и планове за управление; планирането, проектирането и управлението на проекти и програми.

Член на PMI: Project Management Institute (ID 4592701)

През последните 5 години квалифицира в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, прилагане на мерки за енергийна ефективност.

От 2014 г до 2023 г заема длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“ в Община Малко Търново. 

 

Илиян Янчев

Кмет на община Малко Търново

Адрес: Стая № 9 ул. „Малкотърновска комуна“ № 3

Телефон:  +359 5952/30-21

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемни дни: Вторник  14.00- 16 ч.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен годишен отчет пред Общинския съвет и населението на общината.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно