https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Социални дейности

Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ № 14
Община Малко ТърновоТел.: 05952 3635; 0885446851

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
В Закона за личната помощ са регламентирани групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат включени в механизма.
От 01.01.2021 г. ползвателите са:
1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

(2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

3.Ползвател може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

4. Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

5. Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9. от Закона за личната помощ

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:
Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ от Националния осигурителен институт след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката по бюджета на общината,доставчик на личната помощ.

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ или упълномощено от него лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.
С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.
С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:
Човек с трайно увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Царево.
1. Подаване на заявление – декларация за включване в механизма за лична помощ (заявлението може да изтеглите тук).
Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Малко Търново. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.
В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Малко Търново,като доставчик на услугата, може да предложи асистент.
. Ползвателя на лична помощ може да заяви също,че не желае да:
– Ползва лична помощ;
– Ползва пълен брой часове,определени в направлението – в този случай може да посочи по–малък брой часове за ползване на лична помощ
Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:
• документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
• направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;
• пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
2. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Малко Търново (заявлението може да изтеглите тук).
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:
• документ за самоличност (за справка);
• автобиография;
• декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (приложена към образеца на Заявлението);
• копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
• по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
3. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.
4. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Малко Търново, асистента и лицето с увреждане;
5. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.
Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.
Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ: Закон за личната помощ и Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ;
Страница на Агенция за социално подпомагане – Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ;

Уважаеми съграждани,

На основание   чл. 35, ал. 1 от Закон за социалните услуги, касаещ разработването на Националната карта на социалните услуги и на основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Малко Търново стартира процеса по изготвяне на анализ, относно потребностите от социални услуги на територията й.

Със Заповед на Кмета на община Малко Търново № ЗК-659/15.12.2022 год. бяха определени длъжностни лица, които да отговарят за цялостния процес по планиране на социалните услуги на територията на община Малко Търново, както и за изготвянето на анализа, относно потребностите от социални услуги на общинско ниво.

На база на проведените проучвания и събрана информация от официални източници бе изготвен и ПРОЕКТ на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги предлагам на вниманието ви Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.  ПРОЕКТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

В рамките на 30 дни, считано от датата на публикуване на Проекта можете да изразите писмено вашите мнения, становища и предложения на следните E-mail адреси: mt_kmet@mail.bgtonkastoeva@gmail.bg

При необходимост от повече информация можете да се обърнете към инж. Тонка Стоева – зам.кмет на община Малко Търново на телефон 0886 553021.

Адрес: град Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ № 14,ет.1
В.и.Директор: Катерина Войкова
Телефон: 0885446851
e-mail: katerinavo85@gmai.com

Кои сме ние :
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания предоставя комплекс от социални услуги за лица над 18 години – полудневна или дневна социална услуга

Нашата цел :
– предоставяне на социални услуги насочени към задоволяване на ежедневните потребности;
– подпомагане и разширяване възможностите на лицата да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот;
– индивидуална подкрепа съобразно личните потребности и възможности;
– помагане на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения;
– подкрепа в борбата със социалното изключване и подпомагане тяхното развитие;
– социализиране потребителите чрез различни образователни, трудови и интеграционни мероприятия.

Потребители :
– Потребителите на услугата са пълнолетни лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК от Община Малко Търново
Капацитет :
– Капацитетът на Дневния център е 25 места.
Услуги :
– здравни грижи;
– лечебна физкултура;
– образователни услуги, информация и социална рехабилитация;
– трудотерапия;
– психологическо консултиране
– организация на свободното време и лични контакти;
– предоставяне на храна.

Достъп до социалната услуга:
– Всички лица на територията на Община Малко Търново на възраст над 18 години с валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, чрез подаване на заявление по утвърден образец до
Д „СП“ гр. Царево, със съпътстващи заявлението документи съобразно изискванията, указани в нормативната база.

Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ 14,ет.2
В.и. д.Управител: Катерина Войкова
Телефони: 05952/ 3536; 0885 446851
e-mail: katerinavo85@gmail.com

Кои сме ние
Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, информиране и консултиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Нашата цел
Интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, превенция на институционализация, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна на нагласи на обществото към лицата със специални потребности.

Потребители
– хора с увреждания над 18 години
– лица, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация
– лица с увреждания от специализираните институции на територията на Община М. Търново.

Капацитет: 20 лица.

Услуги
Социално консултиране;
Трудотерапия;
Лечебна рехабилитация;
Медицинско наблюдение и съдействие при контакти със съответни лечебни заведения;
Обучаващи функции;
Интеграционни функции;
Консултиране на близки на потребителите по проблемите на хората с увреждания;
Информиране на лицата за социалните услуги на територията на Община Малко Търново;

Достъп до социалната услуга имат всички лица на територията на Община Малко Търново на възраст над 18 години, с различни видове увреждания, чрез подаване на заявление по утвърден образец до Д „СП“ гр. Царево, със съпътстващи заявлението документи съобразно изискванията, указани в нормативната база.

 

Кампании

НЕ на насилието над жени

Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Световен ден за борба с инсулта

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

Инж. Тонка Стоева

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

 от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Деян Йотов

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър „Право“”;

Квалифицирал в областта на данъчната и финансова сфера, счетоводството и контрола; управление на проекти (Project cycle management).

Професионален опит:

Над 10 години професионален опит в областта на стратегическото планиране, програми и планове за управление; планирането, проектирането и управлението на проекти и програми.

Член на PMI: Project Management Institute (ID 4592701)

През последните 5 години квалифицира в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, прилагане на мерки за енергийна ефективност.

От 2014 г до 2023 г заема длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“ в Община Малко Търново. 

 

Илиян Янчев

Кмет на община Малко Търново

Адрес: Стая № 9 ул. „Малкотърновска комуна“ № 3

Телефон:  +359 5952/30-21

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемни дни: Вторник  14.00- 16 ч.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен годишен отчет пред Общинския съвет и населението на общината.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно