https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Административно и правно обслужване на населението

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

Такса

(лева)

1.Издаване на удостоверение за раждане – оригинал    без такса
2.Издаване на удостоверение за раждане- дубликат5.00 лв.
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригиналбез такса
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат5.00 лв.
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи пътбез такса
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път5.00 лв.
7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане, брак, смърт/2.00 лв.
8.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина10.00 лв.
9.Припознаване на дете10.00 лв.
 10.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, създадени в чужбинабез такса 
11.Промяна в актове за гражданско състояниебез такса
12.Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние5.00 лв.
13.Възстановяване или промяна на имебез такса
14.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузибез такса
15.

Издаване на удостоверение за наследници:

– за наследници /от НБД“ НАСЕЛЕНИЕ“/

– за наследници и починал наследодател без ЕГН

 

5.00 лв.

10.00лв.

16.Издаване на удостоверение за семейно положение5.00 лв.
17.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а, деца5.00 лв.
18.Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки5.00 лв.
19.Удостоверение за родените от майката деца5.00 лв.
20.Удостоверение за правно ограничение3.00 лв.
21.Удостоверение за идентичност на лице с различни имена4.00 лв.
22.Удостоверение за вписване в регистъра на населението 5.00 лв.
23.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина5.00 лв.
24.Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България15.00 лв.
25.Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес5.00 лв.
26.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес3.00 лв.
27.Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г5.00 лв.
28.Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес5.00 лв.
29.Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес3.00 лв.
30.Издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес, регистриран след 2000 г5.00 лв.
31.Издаване на заверен препис от семеен регистър, воден до 1978 г или копие от личен регистрационен картон5.00 лв.
32.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители10.00 лв.
33.Комплектоване на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство15.00 лв.
34.Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган100.00лв.
35.Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи /до 10 дни/

10.00 лв.

36.Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданска регистрация по искане на гражданите5.00 лв.
37.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак чрез:

– изнесен ритуал

– класически ритуал в ритуална зала

 

50.00 лв.

20.00 лв.

38. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверение за раждане и препис извлечение от акт за раждане5.00 лв
39. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – извлечение от акт за смърт10.00 лв.
40. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност, към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина10.00 лв.
41. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение10.00 лв.
42.Издаване на многоезично стандартно удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес, съответно за настоящ адрес10.00 лв.

 

Инж. Тонка Стоева

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

 от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Деян Йотов

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър „Право“”;

Квалифицирал в областта на данъчната и финансова сфера, счетоводството и контрола; управление на проекти (Project cycle management).

Професионален опит:

Над 10 години професионален опит в областта на стратегическото планиране, програми и планове за управление; планирането, проектирането и управлението на проекти и програми.

Член на PMI: Project Management Institute (ID 4592701)

През последните 5 години квалифицира в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, прилагане на мерки за енергийна ефективност.

От 2014 г до 2023 г заема длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“ в Община Малко Търново. 

 

Илиян Янчев

Кмет на община Малко Търново

Адрес: Стая № 9 ул. „Малкотърновска комуна“ № 3

Телефон:  +359 5952/30-21

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемни дни: Вторник  14.00- 16 ч.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен годишен отчет пред Общинския съвет и населението на общината.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно