https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Общинска собственост

№   Вид услуга/Подаване на заявление за:Такса 
1.

Производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:

1. За настаняване под наем

2. Продажби, замени или учредяване на вещни права връху общински имоти

 

3.00 лв.

20.00 лв.

 
2.Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост10.00 лв. 
3.Издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост10.00 лв. 
4.Приемане на документи за ползване под наем на общински земеделски имот5.00 лв. 
5.Приемане на документи за ползване под наем на общински земеделски имоти на основание чл.37, ал. 10 от ЗСПЗЗ5.00 лв. 
6.Приемане на документи за ползване под наем павилион от общински покрит пазар5.00 лв. 
7.Приемане на документи за ползване под наем на общински имот в регулация5.00 лв. 
8.Приемане на документи за временно разполагане на строителни материали5.00 лв. 
9.Приемане на документи за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти5.00 лв. 
10.Приемане на документи за поставяне на преместваем обект5.00 лв. 
11.Приемане на документи за почистване на земеделски имоти от горска растителност10.00 лв. 
12.Издаване на копие от документи 10.00 лв. 
13.Заверена молба – декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост10.00 лв. 
14.

Приемане на документи за закупуване на общински имот в регулация

20.00 лв. 
15.Издаване на удостоверения за отписване на имот от регистрите на общинска собственост20.00 лв. 
16.Приемане на документи за закупуване на общински имот, в който законно е построена жилищна сграда20.00 лв. 
17.Приемане на документи за закупуване на общински имот в режим на съсобственост20.00 лв. 
18.Приемане на документи за закупуване на общинско жилище от неговия наемател20.00 лв. 
19.Приемане на документи за учредяване право на ползване върху общински имот20.00 лв. 
20.Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции20.00 лв. 
21.

Тръжни книжа:

– за приватизация

– за отдаване под наем

– за продажба по ЗОС

 

150.00 лв

30.00 лв

50.00 лв

 
22. Ползване на зали общинска собственост10.00 лв./час 
23.Ползване на зала за граждански ритуали20.00 лв 
24.Ползване на зала за тъжни ритуали10.00 лв 
25.Такса за специално ползване на общински пътища200.00 лв. 

 

Формуляри на заявления:

Инж. Тонка Стоева

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”;

следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии.

Професионален опит:

1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане”- Малко Търново.

 от 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар;

 

Деян Йотов

Заместник – кмет

Адрес: Стая № 8, ул. „Малкотърновска комуна“ №3

Телефон:  05952/35-85

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч.

Образование – висше;

придобита степен – магистър „Право“”;

Квалифицирал в областта на данъчната и финансова сфера, счетоводството и контрола; управление на проекти (Project cycle management).

Професионален опит:

Над 10 години професионален опит в областта на стратегическото планиране, програми и планове за управление; планирането, проектирането и управлението на проекти и програми.

Член на PMI: Project Management Institute (ID 4592701)

През последните 5 години квалифицира в областта на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, прилагане на мерки за енергийна ефективност.

От 2014 г до 2023 г заема длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“ в Община Малко Търново. 

 

Илиян Янчев

Кмет на община Малко Търново

Адрес: Стая № 9 ул. „Малкотърновска комуна“ № 3

Телефон:  +359 5952/30-21

Електронна поща: mt_kmet@mail.bg

Приемни дни: Вторник  14.00- 16 ч.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен годишен отчет пред Общинския съвет и населението на общината.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно