https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Повишаване на квалификацията на служителите в общината

Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администарция”
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно