https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“

На 19.12.2013 год. между Министерство на регионалното развитие и Община Малко Търново беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 г., финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР за одобрение от УО на ОПРР за реализирането на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“.

Поставените в проекта конкретни цели съвпадат напълно с целите на Схема „BG161PO001/5-03/2013. Вследствие на аналитичният етап се предвижда разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново /основна цел/, което ще бъде базирано на всички налични стратегическите документи от други нива (стратегии и планове за развитие на Югоизточен район, област Бургас и община Малко Търново). Чрез ИПГВР  на  гр. Малко Търново ще се идентифицират, анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се дефинира и приложи  реалистична и логически обоснована стратегическа и планова рамка, която да  предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и балансирано развитие. По този начин проектът ще е в пълно съответствие с целите на Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» и настоящата Схема  „BG161PO001/5-03/2013: „ Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. Реализацията на проекта ще е стъпка към повишаване качеството на живот, екологичните условия и физическата среда на гр. Малко Търново, чрез устойчиво и трайно преодоляване на идентифицираните икономически, природни и социални проблеми в града.

Подготовката на ИПГВР – Малко Търново, финансирана чрез настоящия проект, както и бъдещата му реализация, ще имат непосредствен положителен ефект върху повишаване конкуретноспосбността, заетостта и увеличаване на добавената стойност в стопанския сектор. Този ефект ще се постигне чрез:

– мерки за стимуриране на икономическото развитие например: подкрепа ма МСП и малки предприемачи, увеличване на иновационния капацитет на града, стимулиране на публично-частни партньорства, инвестиционна подготовка на територията за бизнес и строителство и др.

– мерки за социална интеграция, например: борба с безработицата и повишаване на нивото на заетост, подобряване на битовите условия, равни възможности и недискриминация и др.

– мерки  за подобряване на градската среда: повишаване качеството на жилищните и публични обслужващи зони, създаване и/или повишаване качеството на инфраструктурата, създаване/обновяване на зоните за отдих и др.

– мерки за подобряване на достъпността.

Срок за изпълнение   –  20 месеца.

Обща стойност на проекта   –  199 403,20 лв.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно