Формуляри:

Заявление за категоризиране на място за настаняване-самостоятелни стаи (физически лица)

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване

Заявлениe за категоризиране на заведение за хранене и развлечения