Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Наименование на услугата

Срок за изпълнение /работни дни/

такса

1.

Издаване на скица за недвижим имот

7 дни

15.00 лв.

2.

Издаване на скица за недвижим имот със заверка ос и заверка за идентичност на поземлен имот

7 дни

22.00 лв.

3.

Презаверяване на скица / от издаването на която са изтекли  6 месеца/

7 дни

10.00 лв.

4.

Издаване на комбинирана скица

7 дни

50.00 лв.

5.

Извадка от трасировъчен карнет

7 дни

15.00 лв.

6.

Списък с координати на осови точки

7 дни

2лв./точка

7.

Нанасяне на промени в кадастралните планове

7 дни 

процедура

без такса

8.

Заверка за идентичност на поземлен имот върху оригинална скица

7 дни

5.00 лв.

9.

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

7 дни

10.00 лв.

10.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

7 дни

10.00 лв.

 11.

Заверка на преписи  от документи и на копия от планове и документацията към тях 7 дни 10.00 лв.

12. 

Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове

 

15.00 лв./ден

13. 

Справка за предвиждане на ТУП, ОУП или ПРЗ

      7 дни

10.00 лв.

14. 

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проектиране/

 1 месец

30.00 лв.

15. 

Заверка на протокол за определяне на строителна линия  и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 7 дни 20.00 лв.

16 .

Издаване на удостоверение по чл.  52, ал. 5 от ЗКИР

14 дни 

10.00 лв.

17. 

Издаване на удостоверение за търпимост  на основание §16, ал. 1 от ЗУТ

1 месец

25.00 лв.

18. 

Процедура по съгласуване и одобряване на ПУП за имоти  извън регулация

процедура

200.00 лв.

19. 

Становище по искания за промяна  предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

7 дни

15.00 лв./декар

20. 

Процедура за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

процедура

200.00 лв.

21. 

Процедура по изменение на дворищната регулация при условията на §8 от ПР на ЗУТ

процедура

60.00 лв.

22. 

 Процедура по изменение на ПУП до 3 парцела

процедура 

 50.00 лв.

23. 

 Процедура по изменение на ПУП над 3 парцела

процедура 

70.00 лв. 

24. 

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 

1 месец 

30.00 лв. 

25. 

Издаване на разрешение за строеж за масивна ограда 

7 дни 

50.00 лв. 

 26.

Издаване на разрешение за строеж за ажурна ограда

7 дни

10.00 лв.

27. 

Издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда до 3 етажа 

 7 дни

50.00 лв. 

28. 

Издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда над 3 етажа

  7 дни

50.00 лв./етаж

29. 

Издаване на разрешение за строеж за търговски обекти и нежилищни сгради

 7 дни

100.00 лв.

30. 

Издаване на разрешение за строеж за стопански постройки

 7 дни

20.00 лв.

31. 

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура до 20 м.

 7 дни

10.00 лв./м.

32. 

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 20 до 100 м.

 7 дни

80.00 лв.

33. 

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 100 до 500 м.

 7 дни

150.00 лв.

34. 

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 500 до 1000 м.

 7 дни

200.00 лв.

35. 

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура над 1000 м.

 7 дни

300.00 лв.

 36.

Издаване на разрешение за строеж на базови станции на мобилни оператори

 7 дни

500.00 лв.

37. 

Акт за узаконяване

 7 дни

В троен размер

38. 

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за жилищна сграда до три етажа

 

0.10 лв. / кв.м. РЗП

39. 

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за жилищна сграда над три етажа

 

0.10 лв. / кв.м. РЗП

40. 

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за нови не жилищни сгради и със смесено предназначение

 

0.15 лв. / кв.м. РЗП

41. 

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за преустройства

 

60 % от т. 40, 41 и 42

42. 

Съгласуване и одобряване на проекти по организация на движението – за постоянни

 14 дни

30.00 лв.

43. 

Съгласуване и одобряване на проекти по организация на движението – за временни

 1 месец

10.00 лв.

44. 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с комплексен доклад и с приемане от ОЕСУТ

 14 дни при изготвен комплексен доклад

1 месец с приемане от ОЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 4 000 лв

45. 

Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъм срок

 14 дни при изготвен комплексен доклад 

1 месец с приемане от ОЕСУТ

30 % от т. 46

46. 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура и благоустройството с комплексен доклад 

 14 дни при изготвен комплексен доклад

 1 месец с приемане от ОЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 4 000 лв

47. 

Съгласуване и одобряване на изменения и преустройства на сградни инсталации /за всяка част /

 14 дни 

 

1 месец

1.40 лв. /лин.м.

 48.

Съгласуване и одобряване трасета за улични проводи

 14 дни

1 месец

0.50 лв. / лин.м.

49. 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за основен ремонт  и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях с комплексен доклад и приемане от ОЕСУТ

 14 дни 

1 месец

60 % от  т. 46

50. 

Съгласуване и одобряване на екзекутивна документация

  7 дни

30 % от ст-та на одобряване на проекта

51. 

Съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

30 % от ст-та на одобряване на проекта

52. 

Издаване разрешение за строеж за комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

30 % от ст-та на разрешителното

53. 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 7 дни

В зависимост от вид, категория и предназначение

54. 

други видове услуги по ТСУ

 

5.00 лв.

55. 

Допускане процедура за изработване на ПУП

 1 месец

30.00 лв.

56. 

Презаверка на разрешително за строеж

 

50 % от предвидената такса

57.

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж /чл. 154 от ЗУТ/

14 дни - при изготвен комплексен доклад

1 месец - с приемане на ЕСУТ

30.00лв.

58. Заповед за смяна на титуляр в разрешение за строеж 7 дни  20.00 лв.
59. Заверка на технически паспорт 7 дни  10.00 лв.
60. Проверка за установяване съответствие на строеж с издадени строителни книжа 3 дни 20.00 лв.
61.  Издаване на становище за държавна приемателна комисия 7 дни 100.00 лв./бр.
62.  Издаване на удостоверение за реално обособени части на сгради /чл. 202 от ЗУТ/ 7 дни  10.00 лв.
63.  Издаване на удостоверение за отстояване на търговски обект от здравно детско и учебно заведение 7 дни  10.00 лв.
64.  Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване 7 дни 30.00 лв.
                                                                                   

 

Шаблони на заявления

 

Заявление за издирване на строителни книжа

Заявление за услуга относно документация от техническия архив

Заявление за допускане процедура за изработване на ПУП

Заявление за извършване на техническа услуга

Заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастъра: нови сгради, имоти и имотни граници

Заявление за допълване /поправка/ на кадастралния план и изменение на дворищната регулация

Заявление за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за разрешение за прокопаване при авария

Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент

Заявление за проверка за съответствие изпълнението на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво

Заявление за удостоверение за степен на завършеност на строеж /обект/ 

Заявление за удостоверение,че сградата е нанесена в кадастралния план

 Заявление за издаване на виза за проектиране /скица с указан начин на застрояване/

Заявление за акт за узаконяване

Заявление за одобряване изменения в одобрен проект към издадено разрешение за строеж №..... от ......... г.

Заявление за удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

Заявление за съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за одобряване на схема за разполагане на рекламно-информационен елемент

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване на скици на недвижими имоти

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре