Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Наименование на услугата

Срок за изпълнение /работни дни/

такса

1.

Издаване на скица за недвижим имот

7 дни

20.00 лв.

2.

Издаване на скица за недвижим имот със заверка ос и заверка за идентичност на поземлен имот

7 дни

35.00 лв.

3.

Презаверяване на скица / от издаването на която са изтекли  6 месеца/

7 дни

10.00 лв.

4.

Издаване на комбинирана скица

- Комбинирана - действаща регулация и кадастрална карта

- Комбинирана скица от действащ и недействащи планове

 

7 дни

 

50.00 лв.

70.00 лв.

5.

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/виза/

1 месец

50.00 лв.

6.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 

7 дни

30.00 лв.

7.

Копие на документация от техническия архив в размер А4 или А3- незаверено копие /НК/

- Заверено копие /ЗК/

 

 

 

7 дни 

 

НК А4-3.00 лв/лист

ЗК А4 - 5.00 лв/лист

 

НК А3 - 6.00 лв/лист

ЗК А3 - 10.00 лв/лист

 

8.

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др. рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи

7 дни

100.00 лв.

9.

Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях:

1. за масивна сграда

 

2. за сгради:

I категория

II категория

III категория 

IV категория

V категория

VI категория

 

3. за инженерната инфраструктура

- до 20 м.

- от 20 м до 100 м

- от 100 м до 500 м

- от 500 м до 1000 м

- над 1000 м

 

4. на базови станции и мобилни оператори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 дни

 

50.00 лв.

 

 

600.00 лв.

400.00 лв.

300.00 лв.

200.00 лв.

150.00 лв

80.00 лв.

 

 

 

50.00 лв.

100.00 лв.

300.00 лв.

400.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

10.

Презаверяване на разрешение за строеж 

14 дни

50 % от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

11.

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

I категория

II категория

III категория

IV категория

V категория

VI категория

14 дни при изготвен комплексен доклад 

 

1 месец с приемане на ЕСУТ

 

200.00 лв.

150.00 лв.

100.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

50.00 лв.

12. 

Заповед за смяна на титуляр в разрешение за строеж

 7 дни 

50.00 лв.

13. 

Актове за узаконяване

           7 дни

Троен размер от таксите за издаване на строителни книжа

14. 

Издаване на становище за държавна приемателна комисия

 7 дни

100.00 лв./бр.

15. 

А. Съгласуване и одобряване на инвестиционни обекти

 

 

14 дни при изготвен комплексен доклад 

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по - малко от 80.00 лв. и не повече от 6000.00 лв/ПС се изчислява на 500 лв./кв. м. площ/

 

Б. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура и благоустройство 

14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.3 % от ПС, но не по - малко от 80.00 лв. и не повече от 6000.00 лв/за стойността се изисква декларация от възложителя/

 

В. Съгласуване и одобряване на изменения и преустройства на сградни инсталации /за всяка част/

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

1.40 лв/л.м.

 

Г. Съгласуване и одобряване на трасета за улични проводи

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

0.50 лв./л.м.

 

Д. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за преустройство

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

60% от б. А

16. 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 14 дни при изотвен комплексен доклад

1 месец с приемане на ЕСУТ

Отделно такси 30 % увеличение спрямо дължимата

17. 

Одобряване на екзекутивни документи

7 дни 

30 % от стойността на одобряването на проекта

18. 

Издаване на удостоверение за търпимост

1 месец

 150.00 лв.

19. 

Удостоверение за реално обособени части на сгради

7 дни

50.00 лв. 

20. 

Удостоверение за отстояние на търговски обекти от здравно, детско и учебно заведение

7 дни 

80.00 лв. 

21. 

Заверка на технически паспорти

7 дни 

20.00 лв. 

22.

Удостоверение за ползване на строежите по предназначение

А/ Строежи четвърта категория

Б/ Строежи пета категория

 

7 дни

 

200.00 лв.

150.00 лв.

23. 

Заверка за идентичност на поземлен имот върху скица

 7 дни

10.00 лв. 

24. 

Процедура по одобряване на ПУП

- до 3 парцела

- над 3 парцела

- за имот извън регулация

>Парцеларен план

- до 500 м

- от 500 м до 1000 м

- над 1000 м

 1 месец / съобщаване на заинтересованите страни/

1 месец /приемане на ЕСУТ/

14 дни /издаване на заповед за одобряване/

 

150.00 лв.

200.00 лв.

200.00 лв.

 

200.00 лв.

300.00 лв.

400.00 лв.

25. 

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти:

А/ Проекти за жилищна сграда до 3 етажа

Б/Проекти за жилищна сграда над 3 етажа

В/ Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение

Г/ Проекти за преустройства

 

 

1 месец

 

0.70лв/кв.м. РЗП

0.80лв./кв.м. РЗП

1.20лв./кв.м. РЗП

60% от б. А, Б, В

26. 

Становища по искания за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

 7 дни

20.00 лв./дка

27. 

Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и  зелени площи след прокопаване

 7 дни

30.00 лв./м.

28. 

Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационните планове

 7 дни

15.00 лв./ден

29. 

Справка за предвиждане на ТУП, ОУП или ПРЗ

 7 дни

80.00 лв.

30. 

Списък на координати на осови точки

 7 дни

2.00 лв. на точка

31. 

Извадка от трасировъчен карнет

 7 дни

15.00 лв.

32.

Участие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия

 7 дни

50.00 лв.

33. 

Проверка на установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

 3 дни

50.00 лв.

34. 

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по ЕСУТ

- Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях.

- Смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях.

- Физическа инфраструктура за разпологане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанинизирани територии с ниско застрояване.

- Недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение".

- Строежи от допълващо застрояване.

- Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна преднацначението на строежите от пета категория.

 

 

 

 

1 месец

 

900.00 лв.

 

900.00 лв.

 

900.00 лв.

 

900.00 лв.

500.00 лв.

900.00 лв.

35. 

Съгласуване на проекти по организация на движението /когато е самостоятелна част/.

 14 дни при изготвен комплексен доклад

100.00 лв.

36. 

Допускане изготвяне на ПУП..

 1 месец

50.00 лв.

37. 

Одобряване на проекти по ПБЗ при заверка на протокол за откриване на строителна линия и площадка..

 7 дни 

50.00 лв.

38. 

Одобряване на проекти по ПУСО при заверка на протокол за откриване на строителна линия и площадка

7 дни

100.00 лв.

39. 

Издаване на схема за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи

 1 месец

80.00 лв.

40. 

Разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 7 дни

70.00 лв.

41. 

Издаване на констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строеж

 7 дни

50.00 лв.

42. 

Издаване на удостоверение по чл. 147а от ЗУТ

7 дни

150.00 лв.

43. 

Издаване на маршрутен пропуск за транспортно - производствени нужди за срок от един месец

 7 дни

20.00 лв

44.

Издаване на удостоверение за заверен строеж

7 дни

150.00 лв.

45. 

Издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

7 дни

30.00 лв

                                                                                   

 

Шаблони на заявления

 

Заявление за издирване на строителни книжа

Заявление за услуга относно документация от техническия архив

Заявление за допускане процедура за изработване на ПУП

Заявление за извършване на техническа услуга

Заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастъра: нови сгради, имоти и имотни граници

Заявление за допълване /поправка/ на кадастралния план и изменение на дворищната регулация

Заявление за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за разрешение за прокопаване при авария

Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент

Заявление за проверка за съответствие изпълнението на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво

Заявление за удостоверение за степен на завършеност на строеж /обект/ 

Заявление за удостоверение,че сградата е нанесена в кадастралния план

 Заявление за издаване на виза за проектиране /скица с указан начин на застрояване/

Заявление за акт за узаконяване

Заявление за одобряване изменения в одобрен проект към издадено разрешение за строеж №..... от ......... г.

Заявление за удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

Заявление за съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за одобряване на схема за разполагане на рекламно-информационен елемент

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване на скици на недвижими имоти

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявление за издаване на извадка от трасировъчен карнет

Заявление за издаване на списък с координати на осови точки

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре