МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ № 14

Община Малко Търново

Тел.: 05952 3635

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Доставчик на личната помощ е Община Малко Търново.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.

В Закона за личната помощ са регламентирани групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат включени в механизма. До 31 декември 2020 г. ползвателите са:

1. хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:

когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.

 

АСИСТЕНТИ                                                

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.

С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:

Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Царево.

  1. Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ (заявлението може да изтеглите тук).

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Малко Търново. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Малко Търново може да предложи асистент.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

  1. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Малко Търново (заявлението може да изтеглите тук).

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:

  1. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.
  1. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Малко Търново, асистента и лицето с увреждане;
  1. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.

Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ:

Закон за личната помощ и Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ - тук;

Страница на Агенция за социално подпомагане - Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ – тук;