ПРОВЕРКА ЗА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ТУК

  

Заявленията се подават в Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 52

          05952/ 35 97

  

Име на получателя: 

Община Малко Търново

IBAN:

BG47STSA93008400000200

Банка ДСК

BIC на банката на получателя:

STSABGSF

 

Наименование на услугата Такса Срок  
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

 

2.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

 

3.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

 

4.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 7 дни

3 дни

1 ден

 
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства  2.00 лв.   7 дни  
6. Заверка на молба - декларация и на вече издадено удостоверение  2.00 лв.    
7. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина      
8. Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2.00 лв. 7 дни  
9. Заверен дубликат от квитанция за платен данък или такси 2.00 лв.    
10. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 2.00 лв. 7 дни  

11.

 

 

Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

 

5.00 лв

7.50 лв.

10.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

 
12. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси 5.00 лв. 7 дни  
13. Изготвяне на справка по искане на съдебен изпълнител 15.00 лв.    
14. Искане за прихващане или възстановяване  безплатно    
15. Служебена бележка за предоставяне на ПИН код безплатно    
16. Искане за отписване по давност безплатно    
17. Искане за разсрочено плащане безплатно    

 

 Формуляри:

Декларация по чл.27 ал.1 от НОАМТЦУ

Декларация по чл.27 ал.2 от НОАМТЦУ

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Заявление за закриване на партида  на моторно превозно средство

Заявление за закриване на партида  на недвижим имот

Искане за издаване на документ

Искане за прихващане или възстановяване

Заявление за заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Заявление за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Заявление за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци