УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

Такса

(лева)

Срок

(дни)

 

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал     без такса 7  
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 5.00 лв. 1  
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал без такса 7  
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 5.00 лв. 1  
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път без такса 1  
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 5.00 лв. 1  
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 2.00 лв. 1  
8. Издаване на удостоверение за наследници 5.00 лв. -  
9. Издаване на удостоверение за семейно положение 5.00 лв. 1  
 10. Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а, деца 5.00 лв.  7  
11. Издаване на удостоверение за родствени връзки 5.00 лв. 7  
12. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство без такса 3  
13. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице 3.00 лв 1  
14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 5.00 лв. 2  
15. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 5.00 лв. 2  
16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2.00 лв. 1  
17. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 2.00 лв. 1  
18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2.00 лв. 1  
19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 2.00 лв. 1  
20. Припознаване на дете 4.00 лв. 7  
21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10.00 лв. 1  
22. Заверка на пълномощно 5.00 лв. 2  
23. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние без такса 1  
24. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние 5.00 лв. 1  
25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина без такса 3  
26.   Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство 5.00 лв. 4  
27. Установяване на наличие на българско гражданство 5.00 лв. 10  
28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции без такса 2  
29. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация 2.00 лв. 2  
30. Ползване на зала за граждански ритуали 20.00 лв. -  
31. Ползване на зала за тъжни ритуали 10.00 лв. -  
32. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес 4.00 лв. 2  
33. Промяна на ЕГН на български гражданин без такса 5  
34. Издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи 5.00 лв. 2  
35. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

1.00 лв./стр.
2 лв./диск

1  
36. Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ 5.00 лв. 2  
37. Други удостоверения по искане на граждани 2.00 лв 2  
38.  Издаване на удостоверение за родените от майката деца 5.00 лв 7  
39.  Издаване на удостоверение за правно ограничение 5.00 лв. 7  
40.  Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 5.00 лв. 7  
41.  Служебни бележки, устни и писмени справки за данни от ЛБД 2.00 лв. 1  

 

 

Формуляри на заявления:

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за издаване на преписи на удостоверения или на препис - извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Заявление за издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в "Архив" на търсените от тях документи

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания