Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

Такса

(лева)

Срок

(дни)

 

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал     без такса 7  
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 5.00 лв. 1  
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал без такса 7  
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 5.00 лв. 1  
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път без такса 1  
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 5.00 лв. 1  
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 2.00 лв. 1  
8. Издаване на удостоверение за наследници 5.00 лв. -  
9. Издаване на удостоверение за семейно положение 5.00 лв. 1  
 10. Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а, деца 5.00 лв.  7  
11. Издаване на удостоверение за родствени връзки 5.00 лв. 7  
12. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство без такса 3  
13. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице 3.00 лв 1  
14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 5.00 лв. 2  
15. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 5.00 лв. 2  
16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2.00 лв. 1  
17. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 2.00 лв. 1  
18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2.00 лв. 1  
19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 2.00 лв. 1  
20. Припознаване на дете 4.00 лв. 7  
21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10.00 лв. 1  
22. Заверка на пълномощно 5.00 лв. 2  
23. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние без такса 1  
24. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние 5.00 лв. 1  
25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина без такса 3  
26.   Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство 5.00 лв. 4  
27. Установяване на наличие на българско гражданство 5.00 лв. 10  
28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции без такса 2  
29. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация 2.00 лв. 2  
30. Ползване на зала за граждански ритуали 20.00 лв. -  
31. Ползване на зала за тъжни ритуали 10.00 лв. -  
32. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес 4.00 лв. 2  
33. Промяна на ЕГН на български гражданин без такса 5  
34. Издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи 5.00 лв. 2  
35. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

1.00 лв./стр.
2 лв./диск

1  
36. Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ 5.00 лв. 2  
37. Други удостоверения по искане на граждани 2.00 лв 2  
38.  Издаване на удостоверение за родените от майката деца 5.00 лв 7  
39.  Издаване на удостоверение за правно ограничение 5.00 лв. 7  
40.  Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 5.00 лв. 7  
41.  Служебни бележки, устни и писмени справки за данни от ЛБД 2.00 лв. 1  

 

 

Формуляри на заявления:

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за издаване на преписи на удостоверения или на препис - извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Заявление за издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в "Архив" на търсените от тях документи

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания

Заявление за постоянен адрес / Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР / Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР

Заявление за настоящ адрес Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР / Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР

 

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре