Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

Такса

(лева)

Срок

(дни)

 

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал     без такса 7  
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 5 2  
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал без такса 7  
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 5 2  
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път без такса 1  
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 5 1  
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 2 2  
8. Издаване на удостоверение за наследници 5 -  
9. Издаване на удостоверение за семейно положение 5 1  
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки 5 2  
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство без такса 3  
12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице 3 1  
13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 5 2  
14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 5 2  
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2 2  
16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 2 1  
17. Заверка на удостоверение за постоянен адрес 2 1  
18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2 2  
19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 2 1  
20. Заверка на удостоверение за настоящ адрес 2 1  
21. Припознаване на дете 4 7  
22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10 1  
23. Заверка на пълномощно 5 2  
24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние 5 2  
25. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние 5 1  
26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина без такса 3  
  27.      Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство 5 4  
28. Установяване на наличие на българско гражданство 5 10  
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции без такса 2  
30. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация 2 2  
31. Ползване на зала за граждански ритуали 20 2  
32. Ползване на зала за граждански ритуали 10 5  
33. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес 4 2  
34. Промяна на ЕГН на български гражданин без такса 5  
35. Издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи 5 2  
36. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

1.00 лв./стр.
2 лв./диск

1  
37. Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ 5 2  
38. Други удостоверения по искане на граждани 2 2  

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре