№    Вид услуга/Подаване на заявление за: Такса  
1. Ползване под наем на общински жилища 3 лв.  
2. Ползване под наем на общински земеделски имот 3 лв.  
3. Ползване под наем на общински земеделски имоти на основание чл. 37, ал. 10 от ЗСПЗЗ 3 лв.  
4. Ползване под наем на павилион от общинския покрит пазар 3 лв.  
5. Ползване под наем на общински имот в регулация 3 лв.  
6. Временно разполагане на строителни материали 3 лв.  
7. Прекратяване на договор за наем на земеделски имоти 3 лв.  
8. Поставяне на преместваем обект 3 лв.  
9. Заверени копия на документи относно общинска собственост  5 лв.  
10. Почистване на земеделски имоти от горска растителност 5 лв.  
11. Заявление за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции 5 лв.  
12. Издаване на копие от документи  10 лв.  
13. Заверена молба - декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 10 лв.  
14.

Приемане на документи за продажби, замени и учредяване на вещни права

20 лв.  
15. Издаване на удостоверения за отписване на имот от регистрите на общинска собственост 20 лв.  
16. Закупуване на общински имот в регулация  20 лв.  
17. Закупуване на общински имот, в който законно е построена жилищна сграда 20 лв.  
18. Закупуване на общински имот, в режим на съсобственост 20 лв.  
19. Закупуване на общинско жилище от неговия наемател 20 лв.  
20. За учредяване право на ползване върху общински имот 20 лв.  
21.  Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции 10 лв.  
       

 

Шаблони на заявления

Заявление за учредяване на право на ползване върху общински имот 

Заявление за закупуване на общински имот в режим на съсобственост

Заявление за отписване на имот от регистрите на общинска собственост

Заявление за ползване под наем на павилион от общинския пазар

Заявление за ползване под наем на общински земеделски имоти

Заявление за удостоверение за наличие на реституционни претенции върху частен имот

Заявление за закупуване на общински имот с построена собствена сграда

Заявление за закупуване на общинско жилище от неговия наемател 

Заявление за закупуване на общинско жилище

Заявление за закупуване на общински имот в регулация

Заявление за издаване на копия от документи

Заявление за ползване под наем на общински имот в регулация

Заявление за позване под наем на общински земеделски имоти по чл.37, ал. 10 от ЗСПЗЗ

Заявление за временно разпологане на строителни материали

Заявление за поставяне на преместваем обект

Заявление за почистване на общински имоти от горска растителност

Заявление за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти

Заявление - декларация за картотекиране за общинско жилище

 

 

Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Декларация по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

- Приложение 1

- Приложение 2