Държавен фонд “Земеделие” предоставя на Община Малко Търново безвъзмездна финансова помощ , по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони ОС 3 2007- 2013г за реализация на проект: : "Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в с. Заберново"

Проекта е на стойност 1 881 812 лв.
Срок за изпълнение на проекта – 30 месеца.

Дейности по проекта:

1. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Заберново;
2. изграждане на канализационна мрежав с. Заберново "
3. изграждане на пречиствателна станция в с. Заберново