Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администарция”
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07