Проект на Наредба № 1 за обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                                 публикувано на 25 март 2016 г , 14:36 ч  

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                                    публикувано на 27 октомври 2016 г , 16:30 ч

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                     публикувано на 14 декември 2017 г , 15:48 ч   

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                                                           публикувано на 04 юни 2010 г, 14:50 ч

 

                    Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново    

                                                                                                                                                                       публикувано на 03 февруари 2016 г, 14:53 ч    

  Проект на Програма за развитие на туризма в община Малко Търново 2016 - 2017 година  

                                                                                                                                                                   публикувано на 04 май 2016 г, 16:20 ч    

  Проект на Допълнение в Наредбата за общинската собственост

публикувано на 01 август 2016 г, 14:40 ч

      

  Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                            публикувано на 03 август 2016 г, 08:20 ч  

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                       публикувано на 28 октомври 2016 г, 10:30 ч    

Проект на Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново

  

Финансова матрица към проект на  Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново

 

Проект на Програма за управление на отпадъци на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 г

                                                                                                                                                                      публикувано на 03  януари 2017 г, 09:30 ч  

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г

                                                                                                                                                                        публикувано на 06  февруари 2017 г, 09:14  ч

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Малко Търново 2017-2020 г

                                                                                                                                                                         публикувано на 03  август 2017 г, 14:45  ч

Проект на Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                    публикувано на 14 август 2017 г, 10:50  ч

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

                                                                                                                                                                         публикувано на 29 септември 2017 г, 09:40  ч         

Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                 публикувано на 15 януари 2018 г , 11:40 ч

 

 

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                           публикувано на 04 април 2018 г , 10:55 ч

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                                                                           публикувано на 04 април 2018 г , 13:30 ч

 

 Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                           публикувано на 30 ноември 2018 г , 16:15 ч

 

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                           публикувано на 30 ноември 2018 г , 16:15 ч

 

Доклад относно такса битови отпадъци и обществено обсъждане

                                                                                                                                           публикувано на 30 октомври 2018 г , 15:29 ч

 Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2019 г

                                                                                                                                           публикувано на 15 януари 2019 г , 11:26 ч