Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                                                            публикувано на 04 юни 2010 г, 14:50 ч

Проект на Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново

 

Финансова матрица към проект на  Общински план 2014-2020 година за развитие на Община Малко Търново

 

 Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново    

                                                                                                                                                                  публикувано на 03 февруари 2016 г, 14:53 ч  

Проект на Наредба № 1 за обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                                 публикувано на 25 март 2016 г , 14:36 ч     

  Проект на Програма за развитие на туризма в община Малко Търново 2016 - 2017 година  

                                                                                                                                                                   публикувано на 04 май 2016 г, 16:20 ч     

  Проект на Допълнение в Наредбата за общинската собственост

публикувано на 01 август 2016 г, 14:40 ч      

  Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                            публикувано на 03 август 2016 г, 08:20 ч  

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                                    публикувано на 27 октомври 2016 г , 16:30 ч 

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                        публикувано на 28 октомври 2016 г, 10:30 ч    

Проект на Програма за управление на отпадъци на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 г

                                                                                                                                                                       публикувано на 03  януари 2017 г, 09:30 ч     

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г

                                                                                                                                                                         публикувано на 06  февруари 2017 г, 09:14  ч 

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Малко Търново 2017-2020 г

                                                                                                                                                                        публикувано на 03  август 2017 г, 14:45  ч

Проект на Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                    публикувано на 14 август 2017 г, 10:50  ч

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

                                                                                                                                                                         публикувано на 29 септември 2017 г, 09:40  ч         

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                     публикувано на 14 декември 2017 г , 15:48 ч   

Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                 публикувано на 15 януари 2018 г , 11:40 ч 

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                           публикувано на 04 април 2018 г , 10:55 ч 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                                                                           публикувано на 04 април 2018 г , 13:30 ч 

 Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                           публикувано на 30 ноември 2018 г , 16:15 ч 

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                           публикувано на 30 ноември 2018 г , 16:15 ч 

Доклад относно такса битови отпадъци и обществено обсъждане

                                                                                                                                           публикувано на 30 октомври 2018 г , 15:29 ч 

 Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2019 г

                                                                                                                                           публикувано на 15 януари 2019 г , 11:26 ч 

Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Малко Търново

                                                                                                                                                   публикувано на 18 ноември 2019 г, 10:40 ч

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет /мандат 2019-2023/ и взаимодействието му с Общинската администрация на Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 13 ноември 2019 г, 10:00 ч    

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                                            публикувано на 11 ноември 2019 г, 09:30 ч

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                                                                                                                                                            публикувано на 11 ноември 2019 г, 09:40 ч

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 13 декември 2019 г, 10:00 ч

Мотиви към проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 13 декември 2019 г, 10:10 ч

Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2020 година

                                                                                                                                                            публикувано на 10 януари 2020 г, 11:50 ч

Проект на Програма за закрила на детето в Община Малко Търново за 2020 година

                                                                                                                                                            публикувано на 22 май 2020 г, 11:00 ч

Доклад за План - сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2021 г и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Малко Търново

                                                                                                                                                             публикувано на 02 ноември 2020 г, 10:30 ч

Проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с Администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 01 декември 2020 г, 09:30 ч

Мотиви към Проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с Администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 01 декември 2020 г, 09:305ч

 Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2021 г

                                                                                                                                                             публикувано на 20  януари 2021 г, 11:10ч

 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с Администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 01 февруари 2021 г, 09:10ч

 Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с Администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                            публикувано на 01 февруари 2021 г, 09:15ч

Проект на  Програма на Община Малко Търново за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

                                                                                                                                                            публикувано на 02 юни 2021 г, 13:51 ч

Мотиви към проект на  Програма на Община Малко Търново за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

                                                                                      публикувано на 02 юни 2021 г, 13:51 ч        

Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2022 г

                                                                                      публикувано на 17 януари 2022 г, 15:15 ч        

Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2023 г

                                                                                      публикувано на 13 януари 2023 г, 10:05 ч 

Проект на Наредба за градската среда на Община Малко Търново

публикувано на 18 април 2023 г, 15:00 ч 

Проект на Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Малко Търново

публикувано на 10 ноември 2023 г, 16:00 ч 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му Общинската администрация на Община Малко Търново

                                                                                      публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интересив Общински съвет - Малко Търново

                                                                                            публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

Проект на Наредба № 1 за опазване на Обществения ред на територията на община Малко Търново  

  публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

Мотиви към проект на Наредба № 1 за опазване на Обществения ред на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

Мотиви към проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

 Проект на Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

 Мотиви към проект на Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч 

Проект на Културна програма на Община Малко Търново за 2024 г

публикувано на 13 ноември 2023 г, 10:30 ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре