Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново

     

                                   Наредба № 9 за морално стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община Малко Търново     

                 Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, рекламни информационни и монументално - декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ    

 

Наредба за реда на управление и разпореждане с жилищни имоти - частна общинска собственост

  

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Малко Търново

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                                 публикувано на 27  май 2010 г , 14:15 ч  

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Малко Търново              


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново

                                                                                                                                                               публикувано на 04 март 2014 г , 09:30ч

  

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Малко Търново        

 

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                               публикувано на 08 април 2015 г , 10:00ч

 

  Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново   

                                                                                                                                                                                публикувано на 31 март 2016 г , 10:10 ч                                                   

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

публикувано на 13 юни 2017 г , 14:00 ч

   

 Правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Малко Търново.

                                                                                                                                                                     публикувано на 10 август 2017 г , 10:45 ч

   

 Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища

                                                                                                                                                                     публикувано на 15 септември 2017 г , 08:30 ч

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

                                                                                                                                                                           публикувано на 15 ноември 2017 г, 15:30 ч

 

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                                                                        публикувано на 01 юни 2018 г, 10:20 ч

Наредба N1 - За обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 02 декември 2019 г , 16:16 ч

  

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 20 декември 2019 г , 15:10 ч

  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 02 януари 2020 г , 14:20 ч

 

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 22 януари 2020 г , 09:30 ч

  

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 12 февруари 2020 г , 15:30 ч

  

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - мандат 2019-2023 г и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                    публикувано на 10 март 2021 г , 14:00 ч