Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново      

Наредба № 9 за морално стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община Малко Търново

> Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, рекламно - информационни и монументално - декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ     

Наредба за реда на управление и разпореждане с жилищни имоти - частна общинска собственост  

> Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Малко Търново

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново     /публикувано на 27  май 2010 г , 14:15 ч/                                                                                                           

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Малко Търново               

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново /публикувано на 04 март 2014 г , 09:30ч/                                                                                                                                             

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Малко Търново        

> Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Малко Търново             /публикувано на 08 април 2015 г , 10:00ч/                                                                     

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново           /публикувано на 31 март 2016 г , 10:10 ч/                                                                                                                                                     

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново    /публикувано на 13 юни 2017 г , 14:00 ч/

Правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Малко Търново    /публикувано на 10 август 2017 г , 10:45 ч /                             

Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища     /публикувано на 15 септември 2017 г , 08:30 ч /                                                                                                                                                           

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново   /публикувано на 15 ноември 2017 г , 15:30 ч /          

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества   /публикувано на 01 юни 2018 г , 10:20 ч /                                                 

> Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Малко Търново    /публикувано на 20 декември 2019 г , 15:10 ч/   

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Малко Търново                             /публикувано на 22 януари 2020 г , 09:30 ч/

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Малко Търново    /публикувано на 12 февруари 2020 г , 15:30 ч/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - мандат 2019-2023 г и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Малко Търново    /публикувано на 10 март 2021 г , 14:00 ч/

> Наредба за градската среда на Община Малко Търново /публикувано на 03 юли 2023 г, 10:30 ч/

>  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация    /публикувано на 29 ноември 2023 г, 09:30 ч/

>   Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Малко Търново /публикувано на 16 януари 2024 г, 11:30 ч/

>  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Малко Търново /публикувано на 16 януари 2024 г, 11:30 ч/

>  Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглeждане на селскостопански животни на територията на община Малко Търново /публикувано на 16 януари 2024 г, 11:30 ч/

 

 

                                                

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре