eu logo                         bg logo                          oprr logo

 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

"Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко"

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” предоставя на община Малко Търново безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4: „ Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „ Дребномащабни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, съгласно договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 16.03.2012 г., сключен между МРРБ и община Малко Търново.


Река Младежка, която минава успоредно на с. Младежко, нанася сериозни щети, като при обилни дъждове и снеготопене залива къщите и дворовете на жителите на селото, намиращи се в близост до брега на реката.

Целта на проекта е ограничаване и предотвратяване на рисковете от наводнения и щетите за част от жителите на община Малко Търново чрез почистване на р. Младежка и укрепване на левия и бряг с подпорна стена, с което ще се намали да минимум риска за човешкото здраве и околната среда.


Дейности по проекта:
- почистване на левия бряг на р. Младежка
- изграждане на два типа подпорни стени
Проектът е на стойност 941 940. 00 лв.
Срок за изпълнение на проекта – 12 месеца.


Съобщения и покани


Община Малко Търново Ви кани да участвате в начална пресконференция, която ще се проведе на 03.07.2012 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.
Текста на поканата можете да видите от тук

 

Този документ е създаден в рамките на проект: «Почистване, корекция на рака младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко» по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган