Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

 

eu.png

bg.jpg

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

oprr.jpg

 

Проект:

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“

На 19.12.2013 год. между Министерство на регионалното развитие и Община Малко Търново беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 г., финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР за одобрение от УО на ОПРР за реализирането на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“.

Поставените в проекта конкретни цели съвпадат напълно с целите на Схема „BG161PO001/5-03/2013. Вследствие на аналитичният етап се предвижда разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново /основна цел/, което ще бъде базирано на всички налични стратегическите документи от други нива (стратегии и планове за развитие на Югоизточен район, област Бургас и община Малко Търново). Чрез ИПГВР  на  гр. Малко Търново ще се идентифицират, анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се дефинира и приложи  реалистична и логически обоснована стратегическа и планова рамка, която да  предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и балансирано развитие. По този начин проектът ще е в пълно съответствие с целите на Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» и настоящата Схема  „BG161PO001/5-03/2013: „ Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. Реализацията на проекта ще е стъпка към повишаване качеството на живот, екологичните условия и физическата среда на гр. Малко Търново, чрез устойчиво и трайно преодоляване на идентифицираните икономически, природни и социални проблеми в града.

Подготовката на ИПГВР – Малко Търново, финансирана чрез настоящия проект, както и бъдещата му реализация, ще имат непосредствен положителен ефект върху повишаване конкуретноспосбността, заетостта и увеличаване на добавената стойност в стопанския сектор. Този ефект ще се постигне чрез:

 - мерки за стимуриране на икономическото развитие например: подкрепа ма МСП и малки предприемачи, увеличване на иновационния капацитет на града, стимулиране на публично-частни партньорства, инвестиционна подготовка на територията за бизнес и строителство и др.

- мерки за социална интеграция, например: борба с безработицата и повишаване на нивото на заетост, подобряване на битовите условия, равни възможности и недискриминация и др.

- мерки  за подобряване на градската среда: повишаване качеството на жилищните и публични обслужващи зони, създаване и/или повишаване качеството на инфраструктурата, създаване/обновяване на зоните за отдих и др.

 - мерки за подобряване на достъпността.

Срок за изпълнение   -  20 месеца.

Обща стойност на проекта   -  199 403,20 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
 

 

Съобщения

 На 11 май 2015 година (понеделник) от 13.00 часа, в залата на Бизнес центъра http://www.malkotarnovo.org (гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А) ще се организира и проведе обществено обсъждане, свързано с окончателния вариант на проекта

Прочети повече

 

11.05.2015 -- Обществено обсъждане на окончателния вариант на проекта

 

Решение № БС-15-ЕО на РИОСВ - гр. Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Заключителна пресконференция

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново”, който сеосъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие”2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалноразвитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре