ISO 9001

iso

 

Община Малко Търново притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2008
Дата на издаване:11 март 2013г.
Валиден до:10 Март 2016г.
Сертификат № BG19804Q


Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МАЛКО ТЪРНОВО
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО


Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на система за управление на качеството, съответстваща на международнитя стандарт ISO 9001:2008, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинска администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.
Основна цел на политиката по качеството, е осигуряване съответствието на предоставяните от общинска администрация административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните органи, гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и стремеж към повишаване качеството на живот на населението, спазвайки всички нормативни изисквания.
Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги.
Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация Малко Търново


С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА
slkh


Системата за управление на Общинска администрация Малко Търново е описана в Наръчника по качеството, процедурите към него и е адекватна на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.
Основната политика по качеството, Наръчникът и всички документирани процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в Общинска администрация Малко Търново
В качеството си на КМЕТ на Община Малко Търново поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.


Кмет на Община Малко Търново
Илиян Янчев