Списък на мерите и пасищата на територията на община Малко Търново за индивидуално ползване, определен с Решение № 62/26.02.2020 на Общински съвет Малко Търново.