Община Малко Търново уведомява живущите в бл. 2, вх. 1, ул. "Янко Карагяуров",  че е изготвен проект за подробен устроъствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, идентичен с ПИ  с идентификатор 46663.501.1852.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.