Община Малко Търново уведомява ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПР за УПИ XII, кв. 4 по плана на с. Заберново, състоящ се в обособяване на пет нови урегулирани поземлени имота. Проектирана е нова улица с ширина 9 м, от които 6 м улично платон  и 1,5 м тротоар от двете страни за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XII и УПИ XIII. Дължината на улицата е под 100 м и поради това не се предвижда обръщало. Улицата разделя бивш  УПИ XII, кв. 4 на два квартала - кв. 4 на юг и нов кв. 20 на север.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е  уведомен.