На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Малко Търново съобщава: че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сграда за сезонно ползване и водоснабдяванеот съществуващ подземен водоизточник - сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 27022.29.98 по кадастралната карта на с. Евренозово, община Малко Търново, с възложител Ивайло Тодоров.