Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и II-72 по имотните граници на поземлен имот 73. Новообразуваният урегулиран поземлен имот III-73 се отрежда "за жилищно застрояване". Предвижда се нискоетажно свободно застрояване, съществуващата сграда, която е жилищна се запазва.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.