Община Малко Търново уведомя заинтересованите страни, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, по кадастралната карта на с. Стоилово, местност "Край село - СРГ" с възложител "Натс Комерс" ЕООД.

Заинтересованите лица могат да изразят своите становища до Община Малко Търново.

Информация е достъпна на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.com