Община Малко Търново съобщава, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2022 г – 31.10.2022 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".
С оглед недопускане на пожари и намаляване на последиците от тях е необходимо да се предприемат следните мерки:
- Собствениците на земеделски земи трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
- Забранява се паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
- Забранява се паленето на открит огън на разстояние по малко от 100м от границите на горските територии.
- Изхвърлянето на горими отпадъци да става на определените за целта места.
- Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
- Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места.
- Лице забелязало пожар да позвъни на тел. 112.