Община Малко Търново уведомява ДАНА КОСТОВА ДЖЕНДОВА, че е изготвен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 455, кв. 48 по плана на с. Граматиково, като от имота се образуват 5 нови урегулирани поземлени имота за "Жилищно застрояване" - УПИ II-445, УПИ III-445, УПИ IV-445, УПИ V-445, УПИ VI-445 и УПИ VII-общ.кв.48.