Община Малко Търново уведомява ДОНКА АТАНАСОВА ТЕТЕРЕКОВА, че е издадена заповед № ЗК-571/02.12.2021 г, относно одобряване ПУП - ПРЗ за УПИ XI-2, кв. 5 по плана на с. Младежко, състояща се в прокарване на имотни граници на поземлен имот.