Община Малко Търново уведомява ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР за УПИ I-113, УПИ II-114 и УПИ III-112 кв. 20 по плана на с. Бяла вода, състояща се в промяна на северозападната граница на УПИ III-112 по имотна граница.