Община Малко Търново уведомява МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТЕТЕРЕКОВА, че е издадена заповед № ЗК- 571/02.12.2021 г , относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ XI-2 кв. 5 по плана на с. Младежко, състояща се в прокарване на регулационните линии по съществуващите имотни границина поземлен имот 92.