Община Малко Търново съобщава на СТАНИСЛАВА ИВАНОВА КАРТУНОВА, че е издадена заповед № ЗК-518/03.11.2021 г относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-21, кв. 4 по плана на с. Заберново, състояща се в прокарване на регулационната линия между УПИ I-21 и УПИ II-13 по имотната граница между ПИ № 21 и ПИ № 13.