Община Малко Търново, уведомява КРАСИМИР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ, че е издадена заповед ЗК-366/11.08.2021 г относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на местността "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.