Община Малко Търново съобщава:
В Държавен вестник бр. 56/06.07.2021 г. е обнародвано обявление за одобряване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Нов електропровод 110 кV от новопроектирана ФЕЦ „Малко Търново" в ПИ 46663.52.588, м. „Добържана", гр. Малко Търново до подстанция „Малко Търново" в ПИ 46663.501.60".