Община Млако Търново уведомява заинтересованите лица, че е издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за поставяне на регулационна линия в кв. 25, по плана на с. Стоилово.