"Oрганизиране и провеждане на мерки за осигуряване на информация и публичност" по проект:"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие на гр.МалкоТърново"

Договор№BG161PO001/5-03/2013/031, финансиран по ОП "Регионално развитие"2007-2013 по приоритетна ос 5 "Техническа помощ", операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/5-03/2013

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor_2.pdf)Договор с приложения[ ]12718 КБ30-09-2014 01:59
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie1.pdf)Допълнително споразумение № 1[ ]2008 КБ11-09-2015 16:46
Свали този файл (91-00-584.pdf)Информация за извършено плащане по договор[ ]574 КБ14-12-2015 10:55