Извършване на одит по проект: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Малко Търново"

Договор №BG161PO001/5-03/2013/031, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. По приоритетна ос 5 "Техническа помощ, операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/5-03/2013

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor_1.pdf)Договор с приложения[ ]10270 КБ30-09-2014 01:56
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie.pdf)Допълнително споразумение № 1[ ]2040 КБ11-09-2015 14:12