Организиране и провеждане на дейности по информация и публичност във връзка с изпълнение на договор № 13-13-137 от 27.11.2013 г.

по проект: "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Малко Търново", Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013г.", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Прикачания:
Свали този файл (dogovor lobbi.pdf)Договор с приложения[ ]14310 КБ29-09-2014 17:27