Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики; Изготвяне на междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново, Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на Община Малко Търново с наименование: "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново"

Договор № 13-13-137 от 27.11.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европекския съюз чрез Европейски социален фонд, Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07