Организиране и провеждане на дейности по информация и публичност във връзка с изпълнението на договор № 13-22-91 от 10.01.2014 год.

по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения", финансиран по ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", процедура BG161PO002/13/2.2-11"

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (RD_OP_8-07_04_2014.pdf)Договор[Неразделна част от договора са Техническо задание на Възложителя и Ценово предложение на Изпълнителя]1650 КБ26-09-2014 14:50
Свали този файл (10102014.pdf)Съобщение за окончателно плащане[ ]316 КБ10-10-2014 16:42