Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Текущи договори

Дезинсекция на пълзящи насекоми, извършване на ларвицидни и имагоцидна обработки против азиатски тигров комар и дезинфекциони обработки на пясъчници разположени на открити обществени места на територията на Община Малко Търново

 

Прочети повече

 

 Доставка на електрическа енергия за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на Община Малко Търново

 

Прочети повече

Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново,ОДЗ"Юрий Гагарин"в гр.Малко Търново,ЦДГ"Ален мак"с.Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново,Община Малко Търново

Прочети повече

Упражняване на строителен надзор на СМР на обект:"Изграждане на канализация на ул."Марица", ул."Родопи", част от ул."8-ми март", част от ул."Райна княгиня" и ул."Дико Джелебов" в град Малко Търново

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор на СМР на обект:"Изграждане на канализация на ул."Марица", ул."Родопи", част от ул."8-ми март", част от ул."Райна княгиня" и ул."Дико Джелебов" в град Малко Търново

Прочети повече

Доставка на моторни масла и антифриз необходими за транспортните средства в Община Малко Търново

Прочети повече

"Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново,ОДЗ"Юрий Гагарин"в гр.Малко Търново,ЦДГ"Ален мак"с.Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр.Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново,Община Малко Търново

Прочети повече

Изработка на категорийна символика

Прочети повече

Доставка на течни горива:бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за зареждане на транспортните средства на Община Малко Търново

Прочети повече

Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Прочети повече

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

Прочети повече

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2013/2014г. на територията на Община Малко Търново

Прочети повече

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2012/2013 година на територията на Община Малко Търново

Прочети повече

Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на администрацията на Община Малко Търново,съгласно Приложение №1

Прочети повече

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на транспортните средства в Община Малко Търново през 2014г.

Прочети повече

"Услуги за осъществяване на одит по проект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Прочети повече

Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.

 

Прочети повече

"Oрганизиране и провеждане на мерки за осигуряване на информация и публичност" по проект:"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие на гр.МалкоТърново"

Договор№BG161PO001/5-03/2013/031, финансиран по ОП "Регионално развитие"2007-2013 по приоритетна ос 5 "Техническа помощ", операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/5-03/2013

Прочети повече

 

Извършване на одит по проект: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Малко Търново"

Договор №BG161PO001/5-03/2013/031, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. По приоритетна ос 5 "Техническа помощ, операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/5-03/2013

 

Прочети повече

 

"Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново",вх.№DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.",по реда и условията на глава осма "а" от ЗОП.

 

Прочети повече

 

Дейности по информираност и  публичност на проект :  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.

 

Прочети повече

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

Прочети повече

Организиране и провеждане на дейности по информация и публичност във връзка с изпълнение на договор № 13-13-137 от 27.11.2013 г.

по проект: "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Малко Търново", Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013г.", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Прочети повече

Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики; Изготвяне на междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново, Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на Община Малко Търново с наименование: "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново"

Договор № 13-13-137 от 27.11.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европекския съюз чрез Европейски социален фонд, Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

 

Прочети повече

Ремонт на улична мрежа в селата Бръшлян, Калово, Стоилово, Близнак, Бяла вода, Звездец и Граматиково на територията на Община Малко Търново

 

Прочети повече

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"по проект BG161PO001/5-03/2013/031 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"  в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г."

 

Прочети повече

Провеждане на обучения във връзка с изпълнението на договор № 13-22-91 от 10.01.2014 год.

по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения", финансиран по ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", процедура BG161PO002/13/2.2-11"

 

Прочети повече

Организиране и провеждане на дейности по информация и публичност във връзка с изпълнението на договор № 13-22-91 от 10.01.2014 год.

по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения", финансиран по ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", процедура BG161PO002/13/2.2-11"

 

Прочети повече

 Консултански услуги за управление на проект DIR-510211621-6-50 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" КЪМ ЗИП»

 

Прочети повече

Осъществяване на одит за изпълнение на проект:"Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в "СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в медицински център"

 

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре