С Решение №348/26.06.2014 год. на Кмета на Община Малко Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на машини и съоръжения за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." по Обособена позиция №1: "Доставка на машини и съоръжения - експлоатационно оборудване на обекта" и Обособена позиция №2: "Доставка на машини и съоръжения - оборудване за разделно събиране на отпадъци".
Уникален номер на поръчката в регистара на обществените поръчки: 00031-2014-004

Срок за получаване на документацията: до 17:00часа на 21.07.20114 год.
Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 28.07.2014 год.
Отваряне на офертите: 11:00часа на 29.07.2014 год. в Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2.

 

 

 

 

Приложения:

Разяснения по документация за участие
Образец № 15-1
Образец № 15-2

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за освобождаване на банкови гаранции[ ]534 КБ02-10-2014 17:18
Свали този файл (saob. za osvob. na garancia za uchastie.pdf)Съобщение за освобождаване на гаранция за участие[ ]520 КБ20-10-2014 13:22
Достъп по връзката (http://malkotarnovo.org/new/attachments/article/199/dogovor s prilojenia po OP I.pdf)Договор с приложения[ ]0 КБ22-10-2014 16:37
Достъп по връзката (http://malkotarnovo.org/new/attachments/article/199/informacia skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]0 КБ22-10-2014 16:42
Свали този файл (saobshtenie0611.pdf)Съобщение за авансово плащане[ ]611 КБ06-11-2014 15:23
Свали този файл (osvobojdavane garancia za izpalnenie.pdf)Освобождаване на гаранция за изпълнение[ ]643 КБ30-01-2015 15:54
Свали този файл (inf. garancii za u4astie.pdf)Инф. за гаранции за участие[ ]688 КБ12-03-2015 16:44
Свали този файл (informaciq skluchen dogovor OP_2.pdf)Информация за сключен договор ОП № 2[ ]5806 КБ13-03-2015 16:49
Свали този файл (dogovor za OP _2.pdf)Договор ОП №2[ ]34833 КБ13-03-2015 16:53
Свали този файл (Abansovo plashtane po Dogovor OP_2.pdf)Авансово плащане по Договор ОП № 2[ ]629 КБ23-03-2015 16:05
Свали този файл (91-00-253.pdf)Окончателно плащане по договор за обособена позиция 1[ ]696 КБ29-05-2015 08:57
Свали този файл (informaciq izpalnen dogovor.pdf)Информация изпълнен договор[ ]2887 КБ29-05-2015 10:08
Свали този файл (91-00-318.pdf)Освобождаване на гаранция по ОП 2[ ]687 КБ03-07-2015 10:58
Свали този файл (informaciq izpalnen dogovor OP2 (1).pdf)Информация за изпълнен договор по ОП 2[ ]2957 КБ07-07-2015 14:59
Свали този файл (informaciq okonchatelno plashtdne po Dogovor OP2.pdf)Информация за окончателно плащане по договор по ОП 2[ ]655 КБ07-07-2015 14:59