Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново съобщава на СТАНИСЛАВА ИВАНОВА КАРТУНОВА, че е издадена заповед № ЗК-518/03.11.2021 г относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-21, кв. 4 по плана на с. Заберново, състояща се в прокарване на регулационната линия между УПИ I-21 и УПИ II-13 по имотната граница между ПИ № 21 и ПИ № 13.

 

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-521/04.11.2021 г на Кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за 445, кв. 48 по плана на с. Граматиково.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-541/12.11.2021 г на Кмета на Община Малко Търново е разрешено изработването на проект  на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I - за училище кв. 6 по плана на с. Заберново.

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда народно читалище „Просвета – 1927" в УПИ III, кв. 30 по плана на с. Граматиково, общ. Малко Търново.
Проектът предвижда прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност – полагане на топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, поставяне на фотоволтаични панели, основен ремонт на покрива на сградата, изграждане на нова отоплителна и вентилационна инсталации и осигуряване на обществено достъпна среда в сградата.

 

Община Малко Търново уведомява Георги Иванов Киров, че е издадена заповед покана за доброволно изпълнение на заповед № ЗК-318/14.07.2021 г, за премахването на рушаща се двуетажна паянтова жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-412, 413, 414, 415 кв. 5 по плана на гр. Малко Търново. Настоящето съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен. 

Община Малко Търново уведомява собствениците на имот 1615, че е издадена заповед № ЗК-448/29.09.2021 г,  относно одобяване на частично изменение на план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за УПИ VIII, IX и XXIV кв. 2, състоящо се в коригиране несъответствието между регулационните и имотните граници на имотите. Регулацията се променя по имотни граници. Новообразуваният имот се отрежда "за цех за млекопреработка". Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява собствениците на имот 1615, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII, IX и XXIV кв. 2 по плана на гр. Малко Търново, състоящо се в коригиране несъответствието между регулационните и имотните граници на имотите. Регулацията се променя по имотни граници. Новообразуваният имот XXIV се отрежда "за цех за млекопреработка". Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с иденификатор 69328.102.213, местността "Край село - СРГ", землище с. Стоилово, Община Малко Търново с възложител "НАТС КОМЕРС".

ВЪВ ВРЪЗКА С КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, ФРОНТ ОФИСЪТ ЩЕ РАБОТИ С ДЕЖУРЕН ЕКИП НА 30 ОКТОМВРИ /СЪБОТА/ 2021г. ОТ 09.00 - ДО 18.00Ч.


ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: GSM 0879 60 14 62

Уважаеми съграждани, Сдружение "Асоциация наука за природата" организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект "Разработване на план за дейстиве за опазване на популациите на Поточен рак". 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.10.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ, че е издадена заповед № ЗК - 432/18.10.2021 г относно одобряване проект за частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-233 и УПИ IV - 234, кв. 12 по плана на с. Стоилово, състоящ се в обединяването им в един общ УПИ III-233, 234. Новообразуваният имот се отрежда "за жилищна сграда и къщи за гости". Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТКА ЯНЧЕВА КОВАЧЕВА, че е издадена заповед № ЗК - 432/18.10.2021 г относно одобряване проект за частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III-233 и УПИ IV - 234, кв. 12 по плана на с. Стоилово, състоящ се в обединяването им в един общ УПИ III-233, 234. Новообразуваният имот се отрежда "за жилищна сграда и къщи за гости". Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА, че е издадена заповед №425/16.09.2021 г относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-16, кв. 10 по плана на с. Визица, състоящ се в прокарване на регулационна линия по имотните граници, граничеща с УПИ VII-9 и УПИ VIII-10. Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ВИДА НИКОЛОВА ДИМОВА, че е издадена заповед №425/16.09.2021 г относно одобряване частичното изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-16, кв. 10 по плана на с. Визица, състоящ се в прокарване на регулационна линия по  имотните граници, граничеща с УПИ VII-9 и УПИ VIII-10. Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЕВТИМОВ, че е издадена заповед № ЗК-403/01.09.2021 г относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46663.501.519 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ X - 519, кв. 49 по регулационния план на гр. Малко Търново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЕВЕЛИНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА, че е издадена заповед № ЗК-403/01.09.2021 г, относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46663.501.519 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ X - 519, кв. 49 по регулационния план на гр. Малко Търново.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен. 

Община Малко Търново уведомява заинтересованите страни, че обявява прием на заявления от кандидати за следните свободни длъжности по проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, предоставяне на услугата Център за грижа за лица с умствена изостаналост в община Малко Търново" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Бюджетна линия - „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги", Договор БФП № BG05M9OP001-2.090-0002-C01. 

Повече информация за свободните длъжности и заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 14 НОЕМВРИ 2021г., ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.

КРАЕН СРОК – 30.10.2021г.

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре