https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - Малко Търново" ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 18.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 33/14.01.2019 г. на заместник кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІІ-за автомивка, кв. 20 по плана на с. Граматиково.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, Община Малко търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата "Дневен център за възрастни хора с увржедания".

Заключителната пресконференция ще се проведе на 24.01.2019 г от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 23.01.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета".

Военно окръжие – Бургас набира кандидати, успешно завършили обучение в курс по „начална военна подготовка", за двуседмичен курс по специална военна подготовка „Тактика на мотопехотните войски", който ще се проведе в НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново от 08 април до 19 април 2019 г.

Военно окръжие – Бургас набира кандидати, мъже и жени, за 20-дневен курс по начална военна подготовка, който ще се проведе в Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен от 11 март до 05 април 2019 г.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 25.01.2019 от 10,00 часа в залата та Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 16 от общински покрит пазар.

Открита е процедура за провеждане на публичен търг на 29.01.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на 2 броя МПС.

На основание заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" са разпределени масивите за ползване на пасища, мери и ливади през календарната 2019 година за землищата на селата Бръшлян, Младежко и Стоилово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение:
„Хотел 3*, в УПИ УПИ ІІІ, квартал 30, с. Стоилово, община Малко Търново.


С възложител: „ДИСКОНТ 65" ЕООД

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 06.02.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв. 2 по плана на с. Калово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 15.01.2019 г от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Съобщение до Каля Георгиева Димитрова.

Съобщение до Кера Георгиева Статева

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение:
„Изграждане на външен водопровод от о.т. 3 до о.т. 9 за УПИ ІІІ-172, кв.2 по плана на с.Бръшлян, Община Малко Търново 

С възложител: Иван Пеев Пеев

Община Малко Търново, уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение "Пристройка и надстройка на жилищна сграда  в УПИ III - 56, кв. 15, по плана на село Бръшлян.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 23.10.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 9 от общинския покрит пазар.

 

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Росица Ангелова Костадинова: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в УПИ ІІІ-56, кв.15 по плана на с.Бръшлян, Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.09.2018 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед ОХ-697/22.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре