https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 20.03.2019 г, от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 8 в бл. 1, вх. 2, ет. 1 в село Граматиково.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед № ОХ-176 от 15.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътни войски на Българската армия, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Карлово, Плевен, Благоевград, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.02.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

Издадени са заповеди относно одобряване изменението на ПУП за УПИ, кв. 13  по плана на село Стоилово  и частично изменение на ПУП за УПИ, кв. 30 по плана на село Стоилово.

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА е издадена заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.02.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 062109, в землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 14.02.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отстъпване право на строеж за построяване на гараж в имот 46663.501.1550 гр. Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  сградата на РОДЗ "Юрий Гагарин - гр. Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 24.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на град Малко Търново.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 25.01.2019 г от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 25.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - Малко Търново" ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 18.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 33/14.01.2019 г. на заместник кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІІ-за автомивка, кв. 20 по плана на с. Граматиково.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, Община Малко търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата "Дневен център за възрастни хора с увржедания".

Заключителната пресконференция ще се проведе на 24.01.2019 г от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 23.01.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета".

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 25.01.2019 от 10,00 часа в залата та Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 16 от общински покрит пазар.

Открита е процедура за провеждане на публичен търг на 29.01.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на 2 броя МПС.

На основание заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" са разпределени масивите за ползване на пасища, мери и ливади през календарната 2019 година за землищата на селата Бръшлян, Младежко и Стоилово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение:
„Хотел 3*, в УПИ УПИ ІІІ, квартал 30, с. Стоилово, община Малко Търново.


С възложител: „ДИСКОНТ 65" ЕООД

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 06.02.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв. 2 по плана на с. Калово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 15.01.2019 г от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре