Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение:
„Изграждане на външен водопровод от о.т. 3 до о.т. 9 за УПИ ІІІ-172, кв.2 по плана на с.Бръшлян, Община Малко Търново 

С възложител: Иван Пеев Пеев

Община Малко Търново, уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение "Пристройка и надстройка на жилищна сграда  в УПИ III - 56, кв. 15, по плана на село Бръшлян.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 23.10.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 9 от общинския покрит пазар.

 

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Росица Ангелова Костадинова: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в УПИ ІІІ-56, кв.15 по плана на с.Бръшлян, Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.09.2018 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 27.09.2018г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 23 по плана на с. Близнак, община Малко Търново.

Във връзка с констатирано огнище на болестта Африканска чума по свинете в с.Тутраканци, община Провадия, област Варна, Ви информираме за заболяването африканска чума по свинете и мерките които трябва да се предприемат.

Регионална дирекция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, канят заинтересованите страни на 17.09.2018, от 13.00 ч в срадата на ТП "Държавно горско стопанство Малко Търново", на обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изрботени горскостопански карти.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Петко Стоянов Калоянов: „Кандидатстване по подмярка 4.1.2."Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4"Инвестиции в Материални активи" от ПРСР 2014-2020" с цел закупуване на машини и оборудване за пчелин.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: Тина Димитрова Тодорова: „Изграждане на гараж (за инвалид)".

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: ЕТ"ДЖИ-ПИ-ЗЛАТИНА ПЕТРОВА": „Изграждане на лятна кухня в собствения на фирмата имот УПИ V кв.22 по плана на с.Бяла вода".

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Община Малко Търново, съобщава на засегнатото население, че има предложение за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост".

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в село Звездец, община Малко Търново."

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в село Граматиково, община Малко Търново."

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в град Малко Търново, община Малко Търново."

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37 "и", АЛ. 6 и АЛ. 7 от ЗСПЗЗ

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се забранява пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18.01.2018 год. от 10.30 ч. в заседателната зала на Oбщинска администрация Малко Търновопо проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17.01.2018 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин" – гр. Малко Търново", ДБФП №BG16RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 год.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре