https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 16.07.2019, от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Отркита е процедура за провеждане на таен търг на 15.07.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 15 от общинския поктрит пазар, находящ се на улица "България" гр. Малко Търново.

Община Малко Търново напомня на собствениците на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко", ДГ "Юрий Гагарин", гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.06.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на имот № 010041, в землището на с. Звездец, м. "Край село".

О Б Я В А

Министерство на отбраната на Република България набира кандидати, мъже и жени, за приемане на служба във военни формирования на Българската армия.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.05.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 193/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот ПИ 046018, местност „Край село", землището на с.Бяла вода.     

Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 192/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ І – индивидуално, комплексно жилищно строителство, кв.50 по плана на с.Граматиково.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка с Решение № 434 от 24.03.2019 г. на Общински съвет Малко Търново

З   А   П   О   В   Я   Д   В   А   М

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 13.05.2019 г. от 14:00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

Община Малко Търново

Протокол за окончателно разпределение на имотите по ЧЛ.37  и АЛ.6 И АЛ 7 от ЗСПЗЗ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на чл. 9 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и взето решение от Общински съвет Малко Търново за създаване на доброволно формирование на територията на Община Малко Търново, се удължава срока за приемане на документи .

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 24.04.2019 г, ще се извърши контролирано пускане на сирените.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.04.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 152/10.04.2019 г. на кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, УПИ II, УПИ III, УПИ XII и УПИ XIII , в квартал 3 по плана на гр. Малко Търново.

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 153/10.04.2019 г. на кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-131, в квартал 24 по плана на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 23.04.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегулиран поземлен имот VI в квартал 2 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново, обл. Бургас.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия посредством инсталация за газификация на твърди битови отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения, когенерация и производство на пилети от дървесни отпадъци в УПИ III-380, ПИ 46663.501.1819/, гр. Малко Търново, община Малко Търново", с възложител „Перун – 2012" АД.

Община Малко Търново, съобщава на засегнатото население, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има инвестиционно намерение за реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново, улица в УПИ VI-1720, кв. 28 /улицата между паркинга на ул. „22-ри октомври" и ул. „Малкотърновска комуна"/.

До

Кера Георгиева Статева за съставен констативен акт

Община Малко Търново на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава за съставен констативен акт.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре