Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Със заповед на Кмета на Община Малко Търново са определени терените за забрана на паша на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава на Снежина Георгиева Недялкова - Николова, с. Бяла вода, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Бяла вода, състоящо се в разделяне на УПИ VIII на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ XIV кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.01.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Със заповед на Кмета на Община Малко Търново е разрешено изготвянето на ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Разпределение на масивите за ползване на имоти "ПМЛ" землища с. Стоилово, село Бръшлян и село Евренозово, община Малко Търново през 2021 г.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 21.12.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново, съобщава на Руска Стоянова Шидерова с адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" №81, вх.4, ет.6 и Стоян Петров Петров с адрес: гр.Бургас , ж.к."Меден рудник" №52, вх.3, ет.8 че е съставен констативен протокол от 14.11.2019г. с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на жилищна сграда находяща се в ПИ-149 кв.6 по плана на с.Стоилово.
Със съдържанието на констативния протокол може да се запознаете в стая № 6 от 8:30ч. до 16:30ч. в сградата на Община Малко Търново, ул."Малкотърновска комуна" № 3.
Възражения по констативния протокол могат да бъдат подавани до Община Малко Търново, отдел ТСУ в (десет) дневен срок считано от датата на съобщението.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчен на заинтересованите лица.

Община Малко Търново, съобщава на Надя Георгиев Халачева с адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур" №17, вх.3, ет.6, ап.16 че е съставен констативен протокол от 14.11.2019г. с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на жилищна сграда находяща се в УПИ IV-219 кв.32 по плана на с.Бяла вода.
Със съдържанието на констативния протокол може да се запознаете в стая №6 от 8:30ч. до 16:30ч. в сградата на Община Малко Търново, ул."Малкотърновска комуна" № 3.
Възражения по констативния протокол могат да бъдат подавани до Община Малко Търново, отдел ТСУ в (десет) дневен срок считано от датата на съобщението.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчен на заинтересованите лица.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 28.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС " ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми, както следва:

ВЪВ ВТОРНИК,СРЯДА,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
гр. Бургас – гр. Малко Търново с часове на тръгване от гр. Бургас : в 8.00 часа и в 14.00 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 9.30 часа и в 16.30 часа.

В ПОНЕДЕЛНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК:
гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.

 

Телефон за връзка: 05952/3184

От ръководството
на Община Малко Търново

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ЕСЕННО - ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2020 - 2021 ГОДИНА

На проведено заседание на Общинския кризисен щаб за борба с коронавируса, провело се на 19.11.2020 г бяха взети решения, с които подробно може да се запознаете в прикачения файл.

                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
        Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 15.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС “ ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми:
 
 
1.гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
•в неделя: в 8.00 часа и 14.00 часа.
2.гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.
•в неделя : 9.30 часа и 16.30 часа.
Всички други автобусни линии остават непроменени и ще се изпълняват както до сега, считано от 21.09.2020г.
 
 
Телефон за връзка: 05952/3184
 
 
 От ръководството
 на Община Малко Търново
 

 

Община Малко Търново, уведомява АНГЕЛИНА КРАЛЕВА МАВРОВА, че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-1128, УПИ III-общ., УПИ VI 1132, кв. 91 и УПИ VI-1133 кв. 84 по плана на гр. Малко Търново, сйстоящо се в разделяне на УПИ III на четири нови урегулирани поземлени имота.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.10.2020 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми дами и господа,

от 05 октомври стартира процедура по програма "Старт на кариерата". В прикачения файл може да получите повече информация за програмата.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 365/28.09.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III, квартал 14 по плана на с. Бяла вода.

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.09.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината, че от 21.09.2020 г, фирмата - превозвач "М-бус" ООД, ще изпълнява обществения превоз на пътниците по автобусните линии от областните и общински транспортни схеми.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре