https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Петко Стоянов Калоянов: „Кандидатстване по подмярка 4.1.2."Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4"Инвестиции в Материални активи" от ПРСР 2014-2020" с цел закупуване на машини и оборудване за пчелин.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: Тина Димитрова Тодорова: „Изграждане на гараж (за инвалид)".

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: ЕТ"ДЖИ-ПИ-ЗЛАТИНА ПЕТРОВА": „Изграждане на лятна кухня в собствения на фирмата имот УПИ V кв.22 по плана на с.Бяла вода".

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Община Малко Търново, съобщава на засегнатото население, че има предложение за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост".

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в село Звездец, община Малко Търново."

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в село Граматиково, община Малко Търново."

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че ще кандидатства с проектно предложение "Изграждане на площи за широко обществено ползване в град Малко Търново, община Малко Търново."

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37 "и", АЛ. 6 и АЛ. 7 от ЗСПЗЗ

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се забранява пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18.01.2018 год. от 10.30 ч. в заседателната зала на Oбщинска администрация Малко Търновопо проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17.01.2018 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин" – гр. Малко Търново", ДБФП №BG16RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17.01.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0109-C01 от 06.10.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 16.01.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" - гр. Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 16.01.2018 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - Малко Търново" ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 год.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год. Началната пресконференция ще се проведе на 18.01.2018 год. от 10.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново.

Община Малко Търново
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обявява Становище по екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Малко Търново" с възложител: Община Малко Търново.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Дневен център за възрастни хора с увреждания".

Началната пресконференция ще се проведе на 16.01.2018 г от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

в изпълнение на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново", ще се проведе церемония по "Първа копка" на 19.09.2017 г от 14.00 ч в к-с "Изток", гр. Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Малко Търново", ще се проведе начална пресконференция на 01.08.2017 г от 11.00 часа в лекционната зала на НЧ "Просвета 1914", гр. Малко Търново. 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре